รู้จักโรคเบาหวาน

ดูภาพของปีนี้และปีที่แล้วได้ในหน้ากิจกรรม International Diabetes Federation จะนับจำนวนภาพว่าประเทศไทยมีความ active ในการรณรงค์โรคเบาหวาน ร่วมด้วย ช่วย...
เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...
ตรวจคัดกรองทุกปี ลดเสี่ยงเบาหวาน ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน แนะให้คนไทยหมั่นตรวจคัดกรองเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดภาระของระบบสาธารณสุขไทย เนื่องจากใ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี