14 พฤศจิกายน วันเบาหวานโลก ความจริงแล้ววันนี้ เป็นวันเกิดของ Frederick Banting ผู้ค้นพบอินซูลินที่เรานำมาใช้เป็นยาฉีดลดน้ำตาลในเลือดปัจจุบันวันนี้จึงถ...
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ประกาศให้ทบทวนคำเตือนในฉลากยา canaglifozin (Invokan. Invokamet) เรื่องความเสี่ยงของการเกิด bone fracture และการลด bone mineral...
อินสุลิน degludecเป็นอย่างไร โดยสรุปคืออินสุลินที่ออกฤทธิ์ยาวๆๆๆ ยาวกว่ากลาจีน ใช้เป็น basal insulin ส่วน degludec/aspart ก็คืออินสุลินแบบผสม basal กั...
ครั้งต่อไป 20พฤศจิกายน 2558 จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี