รู้จักโรคเบาหวาน

เตรียมตัวรับโปสเตอร์คำขวัญวันเบาหวานโลกปีนี้ ที่สมาคมโรคเบาหวานฯ แปล เป็นภาษาไทย ในปีนี้พิมพ์ 12,000 แผ่นโดยสมาคมฯ แล้วจัดส่งสู่สถานพยาบาล ทั่วประเทศโ...
ในปีนี้ IDF เสนอกิจกรรมให้ท่านและรพ.ของท่านเข้าร่วมคือ Go Blue for Breakfast โดยในปีนี้ IDF ได้เลือก Theme ในการรณรงค์ต้านโรคเบาหวานคือการกินต้านโรคเบ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี