เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อเรื่อง Type 1 Through Out the Life Span สามารถ down load ใบลงทะเบียนได้จาก PDF ด้านล่าง และส่งใบสมัคร...
เน้นพี่ๆ น้องๆ หน้าใหม่ อยู่ไกลโพ้น ออกไปทำงานแล้ว อึดอัดขัดข้องใจใช้อินสุลินไม่ถูก และไม่รู้จะถามใครดี ผู้ที่ไม่เคยเข้าประชุมกับสมาคมโรคเบาหวานฯ มาเล...
แนะนำ link น่าสนใจจาก International Diabetes Federationhttp://d-net.idf.org/en/ เป็นเว็ปที่ support โดยบริษัท Astra Zeneca ผู้ใช้ต้อง login จำ passwar...
แนะนำ link น่าสนใจจาก International Diabetes Federationhttp://d-net.idf.org/en/ เป็นเว็ปที่ support โดยบริษัท Astra Zeneca ผู้ใช้ต้อง login จำ passwar...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี