แม้ว่าข่าวการสั่งย้ายเลขาฯ สปสช.จะทำให้หลายฝ่ายกังวลว่า นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะมีต่อไปอีกหรือไม่ ความเป็นจริงก็คือuniversal coverage ประกันสุขภาพ...
เส้นทางเอาเงิน on-top จากกองทุนโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง ตามนี้นะคะสำหรับ service plan เขต 1-12 สำหรับเขต 13 ใช้ระบบ QOF เช็คกันให้ดีๆ นะคะ...
ครั้งต่อไป 25 กันยายน รร.เซนทารา หาดใหญ่ยังมีโอกาสอยู่สำหรับผู้ที่ยังตัดสินใจไม่ได้ เหลือที่ว่างอีกนิดหน่อย รีบด่วน...
Theme เบาหวานชนิดที่ 1 ในเด็กและวัยรุ่น แจกหนังสือเล่มนี้ ด่วนที่ว่างเหลือน้อย กล่าวเปิดประชุมโดย รมต.กระทรวงสาธารณสุขและพิธีมอบรางวัลแก่ทีมดูแลผู้ป่ว...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี