รู้จักโรคเบาหวาน

DMThailand2012 เปลี่ยน
ประกวดประเภทประชาชนทั่วไป กัลยกร กิตติญาชวลิต สุรวุฒิ สวนเส พัฒน์ ชัชรัตน์ เชิดพงษ์ อิสระวิสุทธิ์ จากจังหวัดขอนแก่น
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ เวลา 07:00 - 15:30 น. การประชุ

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี