โปรแกรมบันทึกและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหารและออกกําลังกาย (FoodiEat) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เน...
AACE/ACE Comprehensive Diabetes Management Algorithm 2015 and AACE/ACE Diabetes Clinical Practice Guidelines เมื่อเข้าใน website https://www.aace.com/...
ผลงานวิจัย การดูแลผุ้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยการให้ความรู้และฝึกทักษะการดูแลตนเอง DSME: Diabetes Self-management Education มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดูแ...
1 นาทีแชร์ SOOK ตอน Let’s move เพื่อสุขภาพ
.....มาขยับเพื่อสุขภาพกัน..... ทุกคนมีกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวันเรา ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได...

ข้อมูลและบทความสุขภาพและหนังสือความรู้เบาหวาน

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี