หญิงเหล็กนางมารี พอลล์ คีนนี ตำแหน่ง assistantdirector general at theUnitedNationshealth agency กล่าวในประเด็นของความล้มเหลวที่ผู้วิจัยงานวิจัยปิดบังข...
Association of Maternal Diabetes With Autism in OffspringFREE Anny H.Xiang,PhD1; XinhuiWang,MS1; Mayra P.Martinez,MPH1; Johanna C.Walthall,PhD2; Edwar...
เน้นพี่ๆ น้องๆ หน้าใหม่ อยู่ไกลโพ้น ออกไปทำงานแล้ว อึดอัดขัดข้องใจใช้อินสุลินไม่ถูก และไม่รู้จะถามใครดี ผู้ที่ไม่เคยเข้าประชุมกับสมาคมโรคเบาหวานฯ มาเล...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี