รู้จักโรคเบาหวาน

หนังสือวิชาการโภชนาการสำหรับคุณครูโดย คณะทางานเกณฑ์มาตรฐานด้านอาหารและโภชนาการวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ สศช.และ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ...
DMThailand 2012 ตอน กิน
นายณัฐวุฒิ เวียงไทยนายพีระพล นาสูงเนินนางสาวอัจฉรา รุ้งสันเทียะ นางสาววันวิสา มุ่งชมกลางนายนันทพจน์ เทพกมล จากจ.นครราชสีมา ประกวดประเภท นักศึกษา...
จำนวนผู้ป่วยเบาหวานกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย โครงการ Diabetes Aware City เป็นโครงการทัี่จัดให้ประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญของ...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี