เบาหวานชนิดที่ 2 คืออะไร: คือภาวะร่างกายเรามีระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินกว่าเกณฑ์ 126 มก./ดล.อันเนื่องมาจากเรามีอินสุลิน แต่อินสุลินที่มีไม่สามารถออกฤทธ...
เบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร: เบาหวานชนิดที่ 1 คือภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปรกติ (ค่าปรกติ70-110 มก./ดล.)เนื่องจากตับอ่อนไม่สามารถผลิตฮอร์...
DMThailand 2012 ตอน เบาใจกับเบาหวาน
รางวัลที่ 2 ประเภทประช่าชนทั่วไป ผลงานของ นาย เพทาย ไชยกุล นางสาว พจนีย์ เกตุดีนายปฏิพัทธ์ กิจพินิจ และ นายพลากร กิจพินิจ จังหวัดเพชรบูรณ์...
ภาพจาก www.abcnews.go.com เอ็ดเวริด ดามิอาโน ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมกลศาสตร์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน คิดค้นเครื่องกลทำหน้าที่แทนตับอ่อนให้ลูกช...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง
คำนวณ kcal จากอาหาร

ภาคี