รู้จักโรคเบาหวาน

World Diabetes Day 2014 promoting healthy diet bystarting with breakfast each day. Here is the most inspiring chapter from Mark Weins who is fasinated...
ไอเดียจัดงานวันเบาหวานโลกจากรพ.ต่างๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อจัดงานวันเบาหวานโลก ภายใต้คำขวัญ “พิทักษ์อนาคตไทยพ้นภัยเบาหวาน” ของจังหวัดชัยภูมิก...
จากการร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร โดย มรว.สุขุมพันธ์ บริพัตร สมาคมโรคดเบาหวานแห่งประเทศไทย สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ห้างสรรพสินค้า Bic C ร้านหนังสือ s...
ภาพจาก www.abcnews.go.com เอ็ดเวริด ดามิอาโน ศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมกลศาสตร์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยบอสตัน คิดค้นเครื่องกลทำหน้าที่แทนตับอ่อนให้ลูกช...

ข้อมูลน่าสนใจ

แบบประเมินความเสี่ยง

ภาคี